• انواع فایل های مجاز : jpg.
    فقط فرمت jpg مجاز می باشد.